Propojení biotopů

Zde získáte informace o
LIFE+ kampani Národního parku Thayatal
"Propojení biotopů-sítě života"o kočce divoké.

V průzkumu možností zasíťovat biotopy kočky divoké jde o
nadregionální koridory
divoké zvěře a o jejich plánovanou přeměnu.

"Průchody pro divokou zvěř"
pojednávají o důležitosti šířky takových pomocných křižovatek.

Rakouské spolkové lesy, a.s. a WWF dali dohromady své vědomosti o propojování biotopů u tvorby
Alpsko-karpatského koridoru
.

V diplomové práci
"Propojení biotopů v Rakousku"
jde o hlavní migrační trasy pro velké savce.

LIFE kampaň "Propojení biotopů - sítě života"

Národní park Thayatal odstartoval v roce 2010 celorakouskou komunikační kampaň na podporu kočky divoké a propojení lesů.

Pod vedením Svazu pro životní prostředí a ochranu přírody Německa (BUND, zkratka pro Bund für Umwelt und Naturschutz) se pět zemských organizací BUND svazu, Centrum pro výzkum životního prostředí v Helmholtzu a Národní park Thayatal domluvili na spolupráci na projektu, který by poukázal na téma "Propojení biotopů". V rámci tohoto komunikačního projektu má být na příkladu životní situace kočky divoké vysvětlena důležitost propojení lesních biotopů. Kampaň chce díky cíleným informacím informovat širokou veřejnost o významu propojení biotopů a tak podpořit zakládání opatření vedoucích k zasíťování biotopů. Projekt staví na výsledcích a zkušenostech německé iniciativy "Záchranná síť pro kočku divokou". Díky této iniciativě byl vytvořen celorepublikový model propojující 6 milionů hektarů lesních ploch 20 000 km "zelených koridorů" pro vzorový druh kočku divokou.

Poněvadž o skutečném rozšíření kočky divoké v Rakousku je známo stále velmi málo, leží těžiště projektu v Rakousku ne v opatřeních vedoucích k propojení biotopů, nýbrž v dalších aktivitách:


vytvoření rakouské sítě pro kočku divokou s těžištěm v těch obcích, kde byly zjištěny kočky divoké. Kromě cíleného zapojení stakeholderů bude oslovena také široká veřejnost a to pomocí přednášek, výstavy o kočce divoké, zprávami a dotazníkovou akcí v obecním zpravodaji.
• rozšíření stávajících webových stránek www.wildkatze-in-oesterreich.at a doplnění o Newsletter o kočce divoké
• uspořádání roční konference za účelem propojit rakouské aktivity zabývající se ochranou kočky divoké a propojováním lesních biotopů
• vytvoření výstavy o situaci kočky divoké v Rakousku a o problematice fragmentace biotopů
• spolupráce s ostatními projekty o kočce divoké - ke koordinaci rakouských aktivit byla založena "Platforma pro kočku divokou"

Kampaň "Propojení biotopů - sítě života" byla vytvořena za finanční podpory LIFE z Evropské unie.

Nadregionálně významné koridory pro divokou zvěř v Rakousku a jejich plánované zabezpečení

Pro ty druhy divoké zvěře, které žijí na rozsáhlých teritoriích, jako např. srnec obecný, medvěd hnědý, rys ostrovid nebo prase divoké představují velké zapojené lesní komplexy důležité životní prostředí a refugia. Propojení takových populací velké zvěře vyžaduje v naší intenzivně využívané kulturní krajině společnou shodu a nadregionální koordinaci, přesahující hranice vlastníků pozemků a správní hranice (hranice katastrů a zemí), a potřebuje také určitou harmonizaci spolkových zákonných norem a práv. To platí především pro zajištění nadregionálních a národních, stejně jako přeshraničních mezinárodních "koridorů pro tok genů".
Propojení biotopů[PDF, 179KB]

Pomocné křižovatky pro divokou zvěř přes veřejné komunikace

Koncept "Průchody pro divokou zvěř" zkoumá nezbytnou šířku pomocných křižovatek pro divokou zvěř.
Průchody pro divokou zvěř[PDF, 59KB]

Alpsko-karpatský koridor

Rakouské spolkové lesy, a.s. a WWF poskytli svoje know-how v péči o chráněná území, propojování biotopů a záchraně ohrožených druhů. Dle požadavků směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (92/43/EWG) Evropské unie je podporováno zachování dobrého stavu druhů a biotopů, především velkých predátorů jako medvěd, rys a vlk.

Za účelem zabezpečit alpsko-karpatský koridor, koridor pro divokou zvěř mezi Alpami a Karpatským pohořím, byl zahájen v roce 2008 rozsáhlý přeshraniční a mezioborový projekt.

V rámci studie proveditelnosti uspořádali WWF Rakousko a DAPHNE za podpory spolkových lesů workshop pro odborníky a stakeholdery, aby byly identifikovány požadavky na jednání a nezbytná opatření.

Diplomová práce "Propojení biotopů v Rakousku"

Diplomová práce Köhlera z roku 2005 se zabývá propojením biotopů v Rakousku. Pomocí GIS modelace představuje možné hlavní migrační trasy pro velké savce.
Diplomová práce "Propojení biotopů v Rakousků", Clemens Köhler[PDF, 128KB]