Ochrana a podpůrná opatření

Rizika

Tam, kde oblast s výskytem kočky divoké přetínají silnice s hustším provozem, jsou tato vzácná zvířata vystavena neustálému nebezpečí. Kočky neustále mění své lovecké revíry podle ročního období a potravní nabídky a mohou se tak jen stěží vyhnout těmto nebezpečným místům. Proto je střet s autem jednou z nejčastějších příčin úmrtí kočky divoké. Kromě toho jsou v některých evropských zemích kočky divoké stále loveny. Také "chybný odstřel" z důvodu záměny kočky divoké za domácí kočku při běžném výkonu mysliveckého práva stojí v mnoha regionech kočku divokou život.

Ochrana a podpůrná opatření

V akčním plánu jsou podrobně popsána opatření, která slouží k tomu, aby kočka divoká v Rakousku znovu zdomácněla.

Kampaň vielfaltleben byla iniciována Ministerstvem životního prostředí a zahrnuje četné ochranářské projekty s cílem zachovat biologickou rozmanitost. V informačním letáku najdete souhrnné informace o kočce divoké.

Diplomová práce "Potencionální rozšíření kočky divoké (Felis silvestris silvestris) v Rakousku jako podklad pro rozhodování o dalších ochranných opatřeních" se zabývá vhodnými biotopy v Rakousku, přechody ze sousedních států, bariérami, které brání migraci kočky divoké, popř. koridory, které může používat.